Naše školka
Akce, informace
Fotogalerie
Kroužky 2023/2024
Kontakty
Projekty
Návštěvnost webu
  • TOPlist
Fond rodičů

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že částka 1300 Kč do fondu rodičů se za posledních deset let nezvýšila a ceny kulturních akcí několikanásobně vzrostly, chtěli bychom vás požádat o zaslání částky 800 Kč do fondu rodičů během měsíce března, abychom mohli uskutečnit naplánované akce do konce školního roku.

Částku prosím posílejte na stejný účet 1534510018/3030. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a variabilní symbol stejný jako při platbě školného.

Děkuji vám za vaši podporu.

S pozdravem,

Petra Boušková


Publikoval Petra Boušková - 14.03.2024 - 07:17:47
Den otevřených dveří 2024

Vážení rodiče,

dne 9. 4. 2024 pořádáme v naší Mateřské škole od 10:00 do 12:00 hod. Den otevřených dveří.

Těšíme se na Vaši účast.

Kolektiv Mateřské školy


Publikoval Petra Boušková - 08.03.2024 - 11:48:16
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Ředitel mateřské školy ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 - pracoviště MŠ Janákova (dále jen ,,mateřská škola"), stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona.

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2024/25 : 18

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2024/25:

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                            50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                1 bod

2. věk dítěte dle narození v období:

                     před 01.09.2019                                                                                                           35 bodů

od 01.09.2019 do 31.08.2020                                                                                                             15 bodů

od 01.09.2020 do 31.08.2021                                                                                                             10 bodů

od 01.09.2021 do 31.12.2021                                                                                                               5 bodů

                        po 01.01.2022                                                                                                             1 bod

3. individuální situace dítěte:

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2024                                                              1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ:

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci

 02. 05. 2024, v době od 13 do 17 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 06. 05. 2024 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 


Publikoval Petra Boušková - 08.03.2024 - 11:46:20
Informace k letnímu provozu 2024

Vážení rodiče,

na webových stránkách Městské části Praha 6 byly zveřejněny informace týkající se prázdninových aktivit a programů pro děti. Na webové adrese https://www.praha6.cz/potrebuji-vyresit/letni-provoz-materskych-skol-2023_64281.html naleznete kompletní přehled nabídky. Pro ty, kteří preferují tištěné informace, budou tyto informace dostupné i v únorovém vydání měsíčníku Šestka, který je rovněž dostupný online na https://www.sestka.cz/ uvedené adrese a na nástěnce v mateřské škole.

Petra Boušková


Publikoval Petra Boušková - 01.02.2024 - 07:35:33
Spaní ve školce 2024

Vážení rodiče,

v měsíci dubnu pořádáme pro děti spaní v naší MŠ. Spaní je určeno pro starší děti, které jsou na seznamu na kmenových třídách. Prosíme vás, abyste zvážili, zda vaše dítě zvládne tuto akci.

Termíny spaní:

PEJSCI - 18.4.2024 - čtvrtek (nebudou předškoláci)

KOČIČKY - 25.4.2024 - čtvrtek (nebudou předškoláci)

Necháme na vašem zvážení, zda je vhodné dítě ponechat v MŠ, nebo si ho vyzvednout po obědě a přivést v 17:00 do mateřské školy.

Na třídách budeme vybírat 100Kč na večeři a snídani.

 


Publikoval Petra Boušková - 28.02.2024 - 11:47:32